` Terms and Conditions -Cozy living A/S

TERMS AND CONDITIONS AT COZY LIVING A/S


1.    Betingelsernes gyldighed

1.1        Nedenstående betingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Cozy Living A/S, medmindre andet er skriftligt aftalt med køber. Køber anses for             at have godkendt disse salgs- og leveringsbetingelser ved modtagelse af første levering af varer fra Cozy Living A/S.

2.    Tilbud og ordrer

2.1        Alle tilbud fra Cozy Living A/S er uforbindende. En ordre er først bindende for Cozy Living A/S når Cozy Living A/S har fremsendt ordrebekræftelse.

2.2       Senest samtidig med, at Cozy Living A/S sender ordrebekræftelse, bestiller Cozy Living A/S varerne til levering fra Cozy Living A/S’ leverandør. Såfremt                      leverandøren ikke leverer eller ikke leverer rettidigt til Cozy Living A/S, forbeholder Cozy Living A/S sig ret til at ændre leveringsdatoen i ordrebekræftelsen                eller om nødvendigt til at annullere ordren.

2.3       Medmindre andet fremgår af tilbud eller ordrebekræftelse, er alle priser ekskl. moms og andre offentlige afgifter. Køber er forpligtet til indtil leveringen at                    acceptere, at ændringer i moms- og afgiftssatser, kurser, toldsatser, fragtrater, råvarerpriser eller overenskomstbestemte arbejdslønninger tillægges prisen.

2.4       Ved ordrer på under DKK 3.000 eller svarende hertil i anden valuta tillægges et ekspeditionsgebyr på eller svarende til DKK 150.

3.    Levering

3.1        Medmindre andet er angivet i tilbuddet eller ordrebekræftelsen, sker levering på den af køber udpegede adresse. Forsendelsen af ordren sker for købers                    regning og ved fragtfirma udpeget af Cozy Living A/S.

3.2       Cozy Living A/S bestræber sig på at levere de bestilte varer som en samlet ordre, men er berettiget til at foretage dellevering.

3.3       Såfremt køber selv ønsker dellevering tillægges et administrationsgebyr på kr. 150.3.4     Ændrer køber leveringsadressen på en ordre efter afsendelse af varerne, har Cozy Living i alle tilfælde ret til at tillægge et administrationsgebyr på op til 10%              af værdien af den samlede ordre.

3.5     Medmindre andet er skriftligt angivet i Cozy Living A/S’ tilbud eller ordrebekræftelse eller parternes aftale, er det af Cozy Living A/S angivne                                        leveringstidspunkt anslået efter Cozy Living A/S’ bedste skøn og er således uforbindende for Cozy Living A/S. Cozy Living er forpligtet til at informere køber            om     eventuelle ændringer i leveringstidspunktet uden ugrundet ophold.

3.6     I tilfælde af force majeure eller force majeure-lignende situationer, suspenderes Cozy Living A/S’ leveringstid indtil force majeuren er ophørt. Det præciseres              herunder, at manglende eller forsinkede leverancer af materialer eller produkter fra Cozy Living A/S’ underleverandører betragtes som force majeure.  

3.7     I tilfælde af force majeure eller force majeure-lignende situationer, suspenderes Cozy Living A/S’ leveringstid indtil force majeuren er ophørt. Det præciseres              herunder, at manglende eller forsinkede leverancer af materialer eller produkter fra Cozy Living A/S’ underleverandører betragtes som force majeure.  

3.8     Hvis varen ikke er kommet inden 8 dage efter fremsendelsen af faktura, er køber forpligtet til at informere Cozy Living A/S herom indenfor 8 dage, idet køber            i modsat fald mister retten til at gøre indsigelse gældende over manglende levering.

4.  Betaling

4.1       Betaling skal ske senest den dato, ordrebekræftelse/faktura angiver som sidste rettidig betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske                     kontant ved levering.

4.2      Nye kunder modtager i forbindelse med første ordre en ordrebekræftelse, som kunden skal betale, inden Cozy Living A/S foretager levering af varerne.

4.3      Hvis betaling sker efter forfaldsdato, er Cozy Living A/S berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdatoen i overensstemmelse med renteloven. 

5.  Ejendomsforbehold

5.1      Cozy Living A/S forbeholder sig, med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med                    tillæg af eventuelle renter og omkostninger er betalt.

6.  Mangler og reklamation

6.1      Køber skal undersøge varerne ved modtagelsen. Mangler, som opdages eller burde være opdaget i forbindelse med denne undersøgelse, eller som opdages              senere, skal straks og senest 8 dage efter at manglen er eller burde være konstateret meddeles skriftligt til Cozy Living A/S.

6.2     Efter Cozy Living A/S’ valg vil mangler ved de solgte varer enten blive afhjulpet, eller de solgte varer vil blive omleveret hurtigst muligt og indenfor rimelig tid.            Afhjælpningsarbejde vil blive udført på Cozy Living A/S’ adresse.

7.  Returvarer

7.1        Køber har ingen returret på købte varer.

8.  Ansvar

8.1      Cozy Living A/S er kun ansvarlige for direkte tab for køber og hæfter således ikke for indirekte tab, herunder tabt fortjeneste, krav fra købers kunder på grund            af manglende eller mangelfuld levering m.v.

8.2     Cozy Living A/S anses for frigjort for enhver forpligtelse overfor køber som følger af omstændigheder, der forhindrer aftalens opfyldelses eller gør                              opfyldelsen urimelig byrdefuld, herunder arbejdskonflikter og enhver anden omstændighed, som Cozy Living A/S ikke er herre over, såsom brand, krig,                      beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft samt mangler ved eller            forsinkelser af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, samt andre tilfælde af force majeure.

8.3     Køber hæfter for skader på personer og ting som følge af mangler eller fejl ved leverede produkter (produktansvar) og Cozy Living A/S er alene ansvarlige                herfor, i det omfang ansvaret følger af ufravigelige lovregler.

9.   Tvister og lovvalg

9.1       Enhver tvist mellem Cozy Living A/S og køber i anledning af en aftale mellem parterne, herunder forståelsen af nærværende salgs- og leveringsbetingelser,               skal afgøres efter dansk ret ved Cozy Living A/S’ værneting.